Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien yrityksemme palveluja. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan:

 • miten yrityksemme käsittelee asiakkaiden henkilötietoja
 • minkälaisia henkilötietoja yrityksemme voi kerätä asiakkaista
 • mihin tarkoituksiin yrityksemme voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja
 • asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Rekisterinpitäjä ja rekisteröidyt

 • Rekisterinpitäjä on Brain Relief Academy Oy, y-tunnus 3132810-5. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: Anna Jalava, Rautokannantie 39, 70840 Kuopio, puh 045 124 2373, [email protected]
 • Rekisteröidyt: Brain Relief Academy Oy:n asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella tai suostumuksen perusteella (mm. uutiskirjeen tilaus tai yhteydenottopyyntö).
 • Asiakasrekisteri sisältää asiakkaiden henkilötietoja, jotta pystymme tuottamaan palveluita ja toimittamaan tilauksia asianmukaisesti ja lainmukaisesti.
 • Henkilötietoja käsitellään seuraavissa palveluissa: Taloushallinto-ohjelmisto, maksuliikennepalvelu, verkkokaupat ja sivustot osoitteissa brainrelief.fi ja auvo.org, sähköposti ja muut viestintäkanavat, verkkosivustojen kävijäseurannan palvelut, sähköiset ja paperiset asiakas- ja läsnäololistat.
 • Henkilötietoja käsitellään vain näihin ennalta määriteltyihin tarkoituksiin: asiakassuhteen hoitaminen ja palveluiden toteuttaminen, palveluistamme tiedottaminen ja markkinointi, palvelun kehittäminen.

Tallennettavat henkilötiedot, sekä niiden tietolähteet ja käsittely

 • Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Yhteystiedot (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero) ja asiakastiedot (tiedot tehdyistä ostetuista, asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto, asiakkaan halutessaan antamat muut tiedot).
 • Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa, toimiessa verkkokurssialustalla, ollessa yhteydessä sähköpostitse tai muilla tavoin, evästeiden kautta ja maksuliikenteen kautta. Tiedot, joita keräämme ovat aina asiakkaan itsensä meille luovuttamia. Emme kerää tietoja ulkopuoliselta taholta.
 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Koulutuksiin osallistuneiden asiakkaiden henkilötiedoista säilytetään toistaiseksi yhteystiedot ja tieto käydyistä koulutuksista ja niiden ajankohdasta. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
 • Henkilötietoja voivat käsitellä Brain Relief Academy Oy, tämän omistajat ja työntekijät. Tietoja käsittelevät vain ne yrityksen henkilöt, joille tämä on työn suorittamisen kannalta välttämätöntä. Yritys voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä osittain kolmannelle osapuolelle, kuten tilitoimistolle tai tekniselle tuelle.
 • Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Brain Relief Academy Oy:n ulkopuolelle.
 • Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen [email protected]

 • Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 • Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 • Suoramarkkinointikielto: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 • Poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Pyyntö käsitellään säädetyssä yhden kuukauden määräajassa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 • Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Päivitetty 22.10.2020